HACE DERVİŞ MUHAMMED K.S - SEYYİD MUHAMMED ŞERİF BUHARİ

İçeriğe git

Ana menü:

HACE DERVİŞ MUHAMMED K.S

SİLSİLEİ ŞERİF

Doğum târihi bilinmemekte olup, 1562 (H.970) senesinde vefât etmiştir.

Orta boylu, güler yüzlü, buğday benizli, beyaz sakallıydı. Mükemmel bir tenâsüb-ü a'zâya sahipti. Zâhir ve bâtın ilimlerine vâkıftı. Sûrî ve mânevî cezbe, istiğrâk, zevk ve şevk ile mevsuftu. Sehâ ve atâ ile ma'rûf, kâmil ve mükemmil bir şeyhti. Müridleri terbiye ve irşadda hârik'ul-âde bir melekeye ve kuvve-i kudsiyeye sahipti.

Büyük âlim ve kâmil bir velî olan dayısı Kâdı Muhammed Zâhid Hazretleri'ne intisâbdan evvel, on beş sene kadar zühd riyâzetle, tecdîd ve tefridde bulunarak, aç ve uykusuz harabelerde zikir ve fikir ile meşgul olmuşlardır.

Bir gün ellerini açıp, âcizliğini ve çâresizliğini Allah-u Teàlâ'ya yalvararak arz etmişti. Âniden Hızır AS gelip; "Eğer sabır ve kanâat istiyorsan, Muhammed Zâhid'in hizmet ve sohbetine kavuşmakta acele et. O sana sabır ve kanâati öğretir." buyurdu. Hemen Muhammed Zâhid Hazretleri'nin yüksek huzûruna varıp, orada ilim tahsîl etti. Güzel terbiye görüp, kemâle erdi. Hocası ona, insanlara doğru yolu anlatmak, ebedî olan cehennem azâbından kurtaracak şeyleri bildirmek için hilâfet verdi.

Hocasının vefâtından sonra yerine geçip, Semerkand'da, doğru yoldan ayrılanlarla ve dîne sonradan sokulan bid'atlerle uğraştı. Bid'atleri yok etti. Çok velî yetiştirdi. İnsanları Allah-u Teàlâ'nın yoluna çağırmada çok gayret gösterdi.

Talebelerinin terbiyesi husûsunda, insan üstü bir kuvvet ve gayrete sâhipti. 1562 (H.970) senesinde, ikinci binin yenileyicisi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin dünyâya gelmesinden bir sene önce, Büster kasabasının Dasferar köyünde vefât etti. İnsanları irşâd için yetiştirdiği yüksek talebeleri pek çoktur. Bunların en büyüğü, oğlu Hâce Muhammed İmkenegî'dir.


 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön