KASİDE-İ BÜRDE BAŞLANGIÇ - SEYYİD MUHAMMED ŞERİF BUHARİ

İçeriğe git

Ana menü:

KASİDE-İ BÜRDE BAŞLANGIÇ

KİTAPLAR


MUHAMMED B.SAİD EL-BUSİRİ

KASİDE-İ BÜRDE OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

MUKADDİME


Madde ve manayı yaratan, sayısız alemleri nizam ve intizam içine koyan Cenab-ı Hak'ka kulluk ve şükranımı arz ederim.
Kalbim, hamd-ü senaya koşarken, işlediğim kötülüklere muttali olan aklım ise yaptıklarından haya ediyor.
Üstün varlığı ile mahlukatın en şereflisi olan Hak Tealanın mahbubu, iki cihan güneşi Hz. Muhammed (S.A.v.)'e salat ve selam ederim. O Peygamber ki, cana can katan feyiz ve irşadiyle bu köhne dünyayı ihya etmiş, hiç batmayacak şeriat güneşinin ışıklarını bütün cihana yaymıştır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'le bu yüce dini ebediyyen payidar kılmıştır.
Bütün vazifelerini tamamladıktan sonra, topraktan gelen pak vücutları Medine'de yine toprağa dönmüş, mübarek ruhları ise alem-i melekuta çıkarak Allah Teala'nın sayısız nimetleriyle bahtiyar olmuştur;
İşte O, (Resuller' Resulü) yüce insan, bu Kaside-i Bürde'de medhedilmiş, bunu okuyan aşıkların kalbleri ise sürarla dolmuştur.
O yüce Resule ümmet olmaya çalışan ve Hz. Mevlana'ya sadık bir aşık olan ben, sırf ilahi lütfa sığınarak bu Kasideyi şerhetmeye cür'et ettim.

Temennim Allah'ın merhametiyle bu çalışmamın hüsn-ü kabul görmesidir. Ancak böyle bir ümitle mahzun kalbim teselli bulacaktır.

Hz. Peygamber'in Halifesi alem-i islam'ın hamisi büyük siyaset dehası padişahımız Abdülhamid Han Hazretlerinin idaresi zamanında bu kitabımın neşredilmesi ise benim için büyük bir şereftir. Allah ömrünü uzun, sayini meşkur eylesin.
Kaside-i Bürdenin müellifi Muhammed b. Said b. Hammad b. Abdullah el-Büsri'dir. 608 Hicri (1212 M.) senesinde dünyaya gelmiş, 692 H.(1296 M.) de vefat etmiştir. Annesi Basir'li olduğu için bu ismi almıştır. Büyük bir şairdir. Fesahat ve belağatta eşsizdir.
Bir rivayete göre Mısır'da vezirlik de yapmıştır. ilk önceleri şiir ve devlet hizmetiyle uğraştığını kendisi Kaside-i Bürde'nin bir beytinde ifade eder. Mısır Sultanının yakınları arasına girdikten sonra güzel şiirleriyle onun medh ü senasını yapmış, dÜşmanları hicveden pek çok şiir yazmıştır.

Bir gün evine giderken yolda bir pir-i faniye rastlar. Yaşlı adam ona:
«- Ya Busiri! Bu gece Resulullahı rüyanda gördün mü?» diye sorar İmam-ı Busiri
«- Hayır görmedim» diye cevap verir.
Bunun üzerine o piri fani başka bir şey demeden ayrılır. Fakat imam-ı Busirinin kalbine o anda Hz. Peygamberin aşk ve muhabbeti düşer. Hemen evine gider. O akşam rüyasında Hz. Peygamberi görür. Uyanınca içinin neş'e ve huzurla dolduğunu farkeder. Bunun üzerine Peygamberi medheden Mudariyye, Hemziyye gibi bir çok kaside yazar.
Daha sonraları vücudunun yarısı felç olur.Yürüyemez ve hareket edemez duruma düşer. O zaman kaside-i Bürde'yi yazıp bununla Cenab-ı Hak'tan şifa diler. Kasideyi bitirdiği gece rüyasında Hz. Peygamberi görüp, bu Kasideyi ona okur. Resulullah (SAV.) mübarek elleriyle felçli azalarını mesheder.
imam-ı Busıri uyanınca hastalığının yok olduğunu görür Allah'a şükreder.
O gecenin sabahında camiye giderken yolda Şeyh Ebu'r-Reca Hazretlerine rastlar. Şeyh Ebu'r-Reca ona:
- Ya Busiri! Fahr-i alemi medhettiğin kasideyi getir» der.
imam-ı Busiri cevaben :
- Resulüllah (SAV.)i medheden kasidelerim pek cok hangisini istiyorsunuz?) der. Bunun üzerine Şeyh:
- Emin Tezekkür-i Ciranin Bizi Selem, mezecte dem'an cera min mukletin bi demi» beytiyle başlayan kasideyi istiyorum. Çünkü sen onu Peygamberin huzurunda okurken işittim. Ve Peygamberin çok memnun olduğunu gördüm, der.
Bu kasideyi daha hiç kimsenin duymadığını bilen Busiri hayretler içinde kalır.

Rivayet edildiğine göre bu Kaside, Hz. Peygamberin huzurunda okunurken Resulüllah, rüzgarın tesiriyle ağaç dallarının sallanmasl gibi mübarek vücutlarını hareket ettiriyor ve memnuniyetini izhar ediyormuş.
Bu kasidenin isminde ihtilaf vardır. Bazıları, Kasıde-i Bür'e dir. Çünkü kasidenin müellifi bu kasideyle şifa bulup sıhhatine kavuşmuştur, derler. Bazıları da Kasıde-i Bürdedir. Çünkü bu kaside Resulüllahı methettiğinden ona layık bir elbise veya onun bürdeleri mesabesindedir demişlerdir. Bazıları da Bürdiyye demişlerdir.
Onlara göre Resulüllah'a bu kaside okunurken mübarek bürdelerini imam-ı Busıri'ye giydirmişler. Kaside-i Bürey'de de denmiştir ki, bu yanlıştır. Ulema arasında Bürde diye meşhurdur.
Bu kasidenin okunması için bazı şartların yerine getirilmesi söylenir. Fakat bu şartların en üstünü kalb ve bedenin temiz olmasıdır.

                                                                          ABİDİN PAŞA

HAVASSI VE OKUNUŞ ADABINDAN BAZILARI:


1 - Aslında Kaside-i Bürde'yi İmam Busiri'ye ulaşan senetle icazetli kimselerden izin alıp okumalıdır. Bu gün böyle kimseler yoksa metni düzgün okuyan ehli bir kimseye dinlettikten sonra okumak tavsiye olunur.
2 - Yemede, içmede, giyimde ve sair hususlarda haram olan şeylerden kaçınmak.
3 - Okurken abdestli olmak, temiz bir yerde ve temiz elbise ile okumak.
4 - Okurken kıbleye dönmek, manasını anlamaya çalışmak, kelimeleri düzgün ve doğru okumak; vezin, kafiye ve aruz kaidelerine riayet etmek.
5 - Her beytin sonunda Efendimize şu aşağıda verildiği şekilde salatü selam getirmek:

''Mevlaya Salli ve sellim daimen ebeda
Ala habibike hayril-halkı küllihimi''


6 - Kaside-i Bürde'nin büyüklüğüne, tesirine Efendimize Kemal-i ta'zim ve muhabbet üzere olmak, huşu ve huzuru kalb ile okumak, inanmak,
7 - Okurken dünya kelamı söylememek, mümkünse kasideyi ezberlemek, okumaya başlamadan önce güzel bir amel yapmak (sadaka vermek gibi), diz çökerek okumak, önce istiğfar etmek, mümkünse biraz Kur'an okumak.
8 - Okuyan veya okutan ne niyyet etmişse onun için dua yapmalı ve murad ettiği şeyi tayin etmelidir. Bu arada şu başlangıç duasını okur:

''Allahümme inni etevesselü bi kıraeti'l-kasideti'l-mübareke ileyke en tu'tıyeni hayreddareyni acilen ve acilen.''

9 - Yedi defa Allah'a hamdü sena etmek, ve şu salavatı üç veya yedi defa okumak tavsiye edilmiştir.
''Allahümme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin fi'l-evveline ve'l-ahirine ve fi'l-melei'l-a'la ila yevmiddin.''
10 - «Le kad caekem» ayetini sürenin sonuna kadar bir defa okumak ve iki rek'at namaz kılmak.
11 - Bazı yer ve zamanlarda Tezellül kasdı ile yalın ayak baş açık okumak.
12 - Cuma günleri bir defa, haftada bir defa okumak ve şu salavatı şerifeyi getirmek:

''Allahümme salli efdale salatin ala es'adi mahlukatike Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma'lumatike ve midade kelimatike küllema zekere'z-zakirun ve gafele an zikrikel-gafilun.''

Büyük bir alim, sabah evden çıkarken kapıları açarken ve kaparken, yola çıkarken vasıtaya binerken Kasidenin 79.uncu beytini okumayı tavsiye etmiştir.
13 - Kaside-i Bürde şifa ümidiyle hastalara okunursa biiznillahi Teala şifa olur.
14 - Bazı alimlerin ifade ettiklerine göre bu kaside sıkıntıların uzaklaşması, belaların defi, sulh ve selametin gelmesi ümidiyle okunursa Allahın izniyle bunlar hasıl olur.
15 - Resulullah'ı rüyasında görmek isteyen kimse bu kasideyi ihlas ve samimi sevgi ile okur da yatarsa biiznillah Resulullah'ı rüyasında görür, denilmiştir.


KASİDE-İ BÜRDE OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön