SEYYİD SADUDDİN CİBAVİ K.S - SEYYİD MUHAMMED ŞERİF BUHARİ

İçeriğe git

Ana menü:

SEYYİD SADUDDİN CİBAVİ K.S

ALLAH DOSTLARI

SADİYYE TARİKATI PİRİ


Gavsı Samedani,Seyyid Sa'duddin Cibavi hazretleri,Suriye nin Şam vilayeti,Havran kasabasında 593 yılında dünyaya teşrif buyurmuşlardır.Havran civarında vaki Cibav şehrinde neşv-ü nema eyleyerek 107 yaşlarında oldukları halde 700 senesin de irtihali darı beka buyurmuşlardır.Merkadı Şerifleri,ziyaretgahı avam ve havastır.
Muşarun İleyh hazretlerinin silsile-i nesebi şeriflerikati olarak muhitimizde tesbit edilememiş ise de,Suriye biladın da mazbut olmak gerekir.

Piri Muşarun İleyh'in silsilei tarikatı aliyyeleri iki nevi olup,biri vehbi,diğeri kesbidir.

sadiyye tacı


SİLSİLEİ VEHBİYYELERİ:

Gençliğinde bir müddet eşkiyalık yaptı. Babası Yunus eş-Şeybani’nin duaları neticesinde bir gün rüyasında Peygamberimizi (s.a.v.) gördü. Bunu İlahi bir ikaz sayarak tövbe etti ve babasına intisap etti.

Mükaşefelerinde,Seyyidi Kainat Efendimizle,Ebu Bekir Sıddık ve Aliy'el Murtaza (R.A)Hazaratını müşahade buyurmuşlar.
Emri Risaletpenahi ile Ali'yel Murtaza Hazretleri,zati alinelerine birkaç hurma lutfeylemişlerdir.Bunların eklini mutaakıp derhal bir hoş olmuşlar.Bu hali birkaç gün devam edip ifakat buldukların da,hali sabıkları olan kutta-i tariklikten tevbe eylemişler.Ba'dema Futuhatı İlahiyye kendilerine münkeşif ve ber-devam olmuştur.
Vasılı İlallah,Arifi Billah olmaları bu suretle başlamış,kemale ermiştir.

(Zalike fazlullahi yu'tihi men yeşa'.Vallahü Zü'l-fazli'l-azim)

Sonra Cabba’ya giderek burada yerleşti. Telkin yoluyla ruh hastalıklarını iyileştirmekle şöhret buldu

SİLSİLEİ KESBİYYELERİ:
Şeyh Seyyid Sa'duddin Cibavi
Şeyh Sabıkuddin Yunus Şeybani (Pederleri)
Şeyh Hilal Abdullahil Mezid  (Dedeleri)
Şeyh Yunus Kebiri Şeybani  (Büyük Dedeleri)
Şeyh Ebu Medyen Mağribi
Şeyh Ebu Said Endülüsi
Şeyh Ebul Bereket el-Bağdadi
Şeyh Ebul Beka İbrahim
Şeyh Ebu Bekr Nessac
Şeyh Ebul Kasım Gürgani
Şeyh Ebu Osman Mağribi
Şeyh Ebu Ali Katib
Şeyh Ebu Ali Rüdbari
Şeyh Cüneyd-i Bağdadi
Şeyh Seriyyi Sakati
Şeyh Maruf-u Kerhi
İmam Ali Rıza
İmam Musa Kazım
İmam Cafer-i Sadık
İmam Muhammed Bakır
İmam Zeynelabidin
İmam Hüseyin
İmam Ali'yel Murtaza
Seyyidül Alemin,Sultanul Enbiya vel Mürselin Hazreti Muhammed Mustafa el-Emin (Sallalahu Aleyhi Vesellem)

(Radiyallahu Anhüm ve Kaddesallahu Esrarahüm)

Seyyid Sa'duddin Cibavi hazretleri hakkında,bir hayli eser yazılmıştır.
Ez-cümle;Şeyh Ebut-Tayyib Muhammed bin Bedrul-Karri ve Şeyh Şemsüddin Muhammed Halebi,zatı ali-kadrlerinin ve evladı-kiramın ahval ve makamatını eserlerinde ale't-tafsil zikrettikleri gibi,Haririzade Kemalüddin dahi bir eseri nefis vücuda getirmiştir.

Tarikat, daha sonraki  yıllarda bünyeleşmiş ve Suriye bölgesinde yayılmıştır. Sadiye tarikatı, Selamiye kolunun kurucusu Abdüsselam Hazretleri ile Anadolu’ya girmiş, İstanbul’dan Rumeli’ye geçmiş ve yayılmış, Rufaiyye gibi Bektaşilik ve fütuvvetle karışmıştır.

Sa’diyye’de cehri zikir esastır. Tarikat mensupları, bir salonun etrafında gözleri kapalı, kollar açık olarak sağ ökçeleri üzerinde raks ederler. Sadilerde de yılanlarla oynamak vs. bürhanlar vardır.

Camilerde zikirlerini yapan Sadiler, geniş arazilere çıkıp oralarda da zikreder, yılanlarla oynar, canlı canlı onları yerler, şeyhler, müritlerini yüzükoyun yere yatırır, üzerlerine basarak geçerler, bazen de onları ata binerken binek taşı yaparlardı. Şeyhler böylelikle müritlerindeki fiziki ve ruhsal hastalıkları iyi ettiklerini, onlardaki benliği, kendini beğenmişliği yok ettiklerini söylerler di. Daha sonraları şeriata bağlı çevreler onları uyarmış, onlar da yılanlarla oynamaktan, onları canlı canlı yemek gibi adetlerden vazgeçmişlerdi. 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön